Privacy-statement

Inleiding
Cindy de Koning Media neemt je privacy serieus. Daarom vertel ik je ook hoe ik daarmee om ga.
Informatie over jou verwerken en gebruiken we op een veilige manier. In dit Privacy Statement lees je meer over je rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Lees het door en heb je vragen, neem dan contact op via het contactformulier.

Wie is Cindy de Koning Media
Cindy de Koning Media is een eenmanszaak, kantoorhoudend te Eindhoven (5629RH) aan de Ella Fitzgeraldlaan 28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53681649. Cindy de Koning Media is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Cindy de Koning Media jouw gegevens
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Cindy de Koning Media persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens Cindy de Koning Media voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang die gegevens door Cindy de Koning Media worden bewaard.

Persoonsgegevens die we verwerken
Cindy de Koning Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
– Voor- en achternaam
– Functie
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cindy de Koning Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om voortgang training te kunnen bijhouden en vooruitgang te kunnen inzien.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Cindy de Koning Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cindy de Koning Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor de dossiers. Facturen worden 7 jaar bewaard omdat dat wettelijk zo bepaald is door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cindy de Koning Media verstrekt geen informatie aan derden tenzij met jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cindy de Koning Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we dan vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op jouw verzoek.
Cindy de Koning Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cindy de Koning Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier
weblectures
Presentator
Voice-over
Coach/Trainer

Boek Cindy voor WEBLECTURES

Cindy begeleidt trajecten van blended learning. Zodat het verhaal/leerstof zo helder en overtuigend mogelijk overkomt...

Boek Cindy als PRESENTATOR

Cindy heeft jarenlange ervaring als presentator van radio en tv maar ook als dagvoorzitter en gespreksleider...

Boek Cindy als VOICE-OVER

Cindy heeft een warme zakelijke, geloofwaardige en heldere stem. Met de juiste tone of voice...

Boek Cindy als COACH

Persoonlijk en afgestemd op individuele wensen. Kortom Cindy geeft coaching op maat. Ook voor groepen...